top of page
planisferio-mercator.jpg

  • בנה וגיבש מכשירים למרחב רחב להפצת מחקרים מקדימים או מאוחדים ושליפה ופרשנות של תיעוד בקבצים שקשה לגשת אליהם.

  • התקיים מדי פעם בפורומים (סמינרים קולקטיביים) כדי לדון בנושא הרשת.

  • לתרום להפצת מחקרים בנושאים הקשורים לרשת, באמצעות מאמרים במגזינים ופרסומי ספרים;

  • חפשו את גיבוש הידע השיטתי בנושאים הקשורים לגבול, אינטגרציה וקונפליקטים, בדיאלוג מתמיד בין המוסדות וקבוצות המחקר המרכיבות את הרשת.

  • הקמת דיאלוג קבוע עם חברות אמריקאיות לטיניות, אמריקאיות ואירופיות בנושא הטרינום של הכוחות המזוינים / גבול / טריטוריה.

  • בנה דיאלוג פתוח המתכנס לדיון האקדמי ולגישה הטכנית, התיאורטית והמתודולוגית.

  • השתקף בחשיבותם של דיונים בנושא קולוניזציה, הגירה וגבולות במסגרת יחסים בינלאומיים, היסטוריה, גאוגרפיה, משפט, ביטחון ותחומים נלווים.

bottom of page