top of page
download.png
  • פרסומים פרטניים וקולקטיביים (ספרים ומאמרים) עם תוצאות מחקר;

  • הפצת התיעוד שנאסף במחקר השטח ולהנגיש אותו, באתר אלקטרוני, להכנה, או באמצעות היפר-קישור;

  • לקיים אירועים תקופתיים ובינלאומיים תקופתיים כדי לעודד דיון והפצת מחקרים, קורסי הארכה ותמיכה מוסדית בתוכניות לתארים מתקדמים (שותפויות, קורסים לתואר שני / דוקטורט, חילופי פרופסורים, השתתפות בוועדות ועוד);

  • השתתפות באירועים (בינלאומיים, לאומיים, אזוריים ומקומיים), פורומי דיון ומעבדות לימוד.

bottom of page